Nolikums

12. Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls „Summer Signs 2018”
Jelgava, Latvija

Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls Jelgavā, Latvijā notiks jau divpadsmito gadu, katru reizi pulcējot daudzus pasaulē atzītus profesionālus tēlniekus un māksliniekus no dažādām pasaules valstīm. Festivāla norise 3.-9. jūnijs, 2018.gads.


I Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti ideju pieteikumi smilšu skulptūru festivālam un to, kā notiek smilšu skulptūru veidošanas process.  
2. Konkursu izsludina un rīko Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra” (turpmāk –JPPI „Kultūra”)
3. Konkursam iesniegtos ideju pieteikumus vērtē Konkursa komisija, kuru apstiprina JPPI „Kultūra” vadītājs.
4. Piedalīties konkursā var jebkura fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.
5. Paziņojums par konkursu un nolikums tiek publicēts tīmekļa vietnē www.festivali.jelgava.lv


II Festivāla mērķis un temats

6. Festivāla mērķis ir turpināt iesāktās festivāla tradīcijas un attīstīt Jelgavas pilsētu kā radoši aktīvu kultūrtelpu, kas ik gadu iepazīstina ar pasaules jaunākajām vides mākslas tendencēm, aktualitātēm un projektiem, piesaistot tēlniekus un māksliniekus, radot platformu pieredzes apmaiņai un jauniem atklājumiem tēlniecībā.

7. Festivāla tēma: Dzīvnieku pasaule. Smilšu skulptūru darbos ir jāatspoguļo festivāla tēma. 


III Konkursa pieteikuma saturs

8. Smilšu skulptūru konkurss notiek divos posmos:

8.1. Smilšu skulptūru skiču konkurss. Mākslinieks iesniedz smilšu skulptūras skiču vizuālo un tehnisko projektu. Skiču konkursa noslēgumā žūrijas komisija atlasa labāko skiču autorus, kas tālāk iegūst tiesības piedalīties smilšu skulptūru veidošanas konkursā. 

8.2. Smilšu skulptūru veidošanas konkurss. 

Smiltis un tehniskais nodrošinājums - 

Organizatori, katru dalībnieku nodrošina ar: 

 • Smiltis, sablietētas formās atbilstoši iesūtītajam formu tehniskajam plānam;
 • Formas:

3 m x 0,9 m – 4gb

2,4 m x 0,6 m – 4gb

1,8 m x 0,6 m – 4gb

1,2 m x 0,6 m – 4gb

0,8 m x 0,6 m – 4gb

Atšķirīgās izmēru formas iespējams komplektēt dažādi pēc mākslinieka ieskatiem;

 • 1 lāpsta;
 • 1 spainis;
 • 1 spraijeris līmei un līmes šķīdums.

IV Dalībnieku pieteikšanās kārtība

Dalībnieku pieteikšanās anketa jāaizpilda festivāla oficiālajā mājas lapā: www.festivali.jelgava.lv līdz 2018.gada 8.aprīlim

Aizpildot anketu jānorāda un jāpievieno sekojoša informācija:

 • Aizpildīta pieteikuma forma;
 • CV (īsa radošā biogrāfija);
 • Mākslinieka foto (krāsaina, JPG formātā, kura tiks aizmantota publicitātes materiāliem un ID kartēm);
 • Pases vai ID kartes kopija;
 • Skiču projekts jāiesniedz skices abpusējos skatos norādot augstumu, platumu un akcentējot virsskatu, JPG formātā, norādot skulptūru parametrus, nosaukumu un autoru.
 • Obligāti iesniedzams formu tehniskais uzstādīšanas plāns, pēc organizatoru piedāvāto formu izmēriem;
 • 3 pēdējo smilšu skulptūru foto.

V Transporta izdevumi

10. Organizatori sedz faktiskos ceļa izdevumus (laika posmā no 1.jūnija līdz 17.jūnijam), nepārsniedzot zemāk minētās summas. Summā tiek iekļautas vīzu noformēšanas izmaksas, ja tādas nepieciešamas un iekļaujas noteiktajā summā. 

11. Dalībniekiem, kas ierodas ar automašīnu vai vilcienu, jāiesniedz degvielas čeku vai transporta biļešu oriģināli.

Dalībniekiem, kas ierodas ar lidmašīnu:

 • Ja dalībnieks iegādājas lidmašīnas biļetes līdz 1.maijam, tad tās jānosūta pa e-pastu organizatoriem.
 • Ja dalībnieks iegādājas lidmašīnas biļetes pēc 1.maija, tad līdz šim datumam pa e-pastu organizatoriem jānosūta biļešu rezervācijas dati.
 • Ja dalībnieks līdz 1.maijam nav nosūtījis biļetes vai rezervācijas datus, tad organizatori saglabā tiesības dalībnieku atskaitīt no dalības festivālā.

12. Ja dalībniekam jākārto vīza, lai ierastos rīkotājvalstī un piedalītos festivāla, tās apstiprinājuma kopija jāiesūta līdz 1.maijam. Ja dalībnieks līdz 1.maijam nav nosūtījis vīzas apstiprinājuma kopiju, tad organizatori saglabā tiesības dalībnieku atskaitīt no dalības festivālā.

13. Ceļa izdevumu iedalījums, nepārsniedzot:

 • Latvija – līdz EUR 30
 • Lietuva, Igaunija – līdz EUR 60 
 • Eiropas valstis un Krievija (Eiropas daļa), Ukraina, Baltkrievija – līdz EUR 300 
 • Pārējās valstis un Krievija (Āzijas daļa) – līdz EUR 600 

Ceļa izdevumi tiek atlīdzināti ņemot vērā piederību valstij, kuru dalībnieks pārstāv (jānorāda pieteikuma formā)!

Organizatori par saviem līdzekļiem nodrošina transfēru dalībniekiem, kas ierodas un dodas prom no Rīgas.


VI Balvas

14. Katrs smilšu skulptūru skiču konkursa uzvarētājs iegūst tiesības piedalīties smilšu skulptūru veidošanas konkursā un naudas balvu EUR 600 apmērā pēc skulptūras izgatavošanas.

15. Smilšu skulptūru veidošanas konkursa naudas balvas tiks sadalītas sekojoši:

 • 1. vieta – EUR 1000; 
 • 2. vieta – EUR 700; 
 • 3. vieta – EUR 500. 

16. Žūrija var piešķirt vienu vai vairākas papildus naudas balvas, nepārsniedzot kopējo summu EUR 800. Organizatori sedz izdevumus, kas saistīti ar nodokļiem, kas iekasējami no naudas  balvām.

17. Organizatori sedz papildizdevumus, kas saistīti ar nodokļiem par naudas balvu izmaksu, LR likumos noteiktā kārtībā.


VII Festivāla darbu vērtēšana

18. Smilšu skulptūru veidošanas konkursa uzvarētāji tiek noteikti pēc žūrijas komisijas vērtējuma. Izvērtējot darbus tiks ņemti vērā 4 kritēriji: tēmas atspoguļojums, mākslinieciskā izpausme, tehniskais izpildījums, kreativitāte. Darbi tiek vērtēti pēc to pabeigšanas 8.jūnijā.


VIII Darba apstākļi, izmitināšana, drošība

19. Dalībnieki no 2018.gada 3. līdz 9. jūnijam tiks izmitināti 4* viesnīcā. Katrā viesnīcas numurā dzīvo divi mākslinieki. Ēdināšana tiks nodrošināta trīs reizes dienā no 3. jūnija vakara līdz 9.jūnija rītam.

20. Festivāla laikā dalībniekiem tiks organizēti vakara pasākumi, un būs atkarīgi no mākslinieku izvēles un laika apstākļiem.

21. Smilšu skulptūru veidošana notiks Jelgavā, Pasta salā. 

22. Festivāla dalībnieku darba laiks:

 • 4. - 7. jūnijs plkst. 9:00 – 18:00
 • 8. jūnijs plkst. 9:00 – 16:00

23. Visiem darbiem ir jābūt pabeigtiem līdz 8. jūnija plkst. 16.00. Tehniskais personāls un tehnika būs pieejami dalībnieku darba laikā. Klimatisko apstākļu dēļ organizatori, konsultējoties ar festivāla dalībniekiem, patur tiesības mainīt dienas kārtību.

24. Dalībniekiem jāņem līdzi pašiem savi darba rīki. 

25. Dalībniekiem notiks instruktāža un parakstīšanās par darba drošību. Dalībniekiem pašiem jānodrošina veselības apdrošināšanas polise. Katrs dalībnieks ir atbildīgs pats par savu drošību, veselību un dzīvību.

26. Ja kāda apsvēruma dēļ, piemēram, nepiemēroti laika apstākļi, mākslinieks vēlas atkāpties no iesūtītās skices vai mainīt skulptūras vizuālo izskatu, tad tas ir obligāti jāsaskaņo ar organizatoriem, saņemot akceptu par izmaiņām. Ja tiek veiktas izmaiņas bez saskaņojuma, tad organizatori patur tiesības neizmaksāt ceļa izdevumus un naudas balvas.


IX Autortiesības

27. Festivāla ietvaros radītās smilšu skulptūras ir organizatoru īpašums. Organizatori patur neierobežotas tiesības darbu eksponēšanai. 

28. Gan skulptūru autori, gan organizatori patur tiesības brīvi izmantot darbu fotogrāfijas, video u.c. bez savstarpējām saistībām un papildu atlīdzības. Organizatori patur tiesības darbus dokumentēt plašsaziņas līdzekļu vajadzībām neierobežotā daudzumā. 


X Festivāla norise
 

Svētdiena

3. jūnijs

Ierašanās, vakariņas, iepazīšanās ar dalībniekiem, tehniskā instruktāža.

Pirmdiena

4. jūnijs

Darbs pie skulptūras.

Otrdiena

5. jūnijs

Darbs pie skulptūras.

Trešdiena

6. jūnijs

Darbs pie skulptūras.

Ceturtdiena

7. jūnijs

Darbs pie skulptūras.

Piektdiena

8. jūnijs

Darbs pie skulptūras līdz plkst. 16:00 

uzvarētāju apbalvošana

Sestdiena

9. jūnijs

Aizbraukšana.

Iegādājies biļeti

Izstrādātājs: SOFTIKOM