Noteikumi

LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLA OFICIĀLIE NOTEIKUMI
 

Derīgu biļešu īpašniekiem ir tiesības atrasties festivāla teritorijā, tad, ja tie ievēro festivāla noteikumus. Līdz ar atrašanos festivāla norises vietā apmeklētājs piekrīt ievērot festivāla noteikumus, kā arī piekrīt, ka festivāla norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts, un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas. Festivāla teritorija apmeklētājiem būs atvērta no 2018. gada 9. februāra 18:00 līdz 23:00 kā arī 10. un 11. februārī no plkst. 10:00 līdz 22:00.


Festivāla norises vietā apmeklētāji var tikt pakļauti personas, personisko mantu un dokumentu pārbaudei. Organizatoram ir tiesības neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no tās apmeklētājus, kuru uzvedība var traucēt festivāla norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.
Biļešu viltotāji, kā arī tie, kuri iesaistījušies biļešu viltošanā, tiks saukti pie kriminālatbildības.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas, ja tos uzrauga vecāki vai pieauguši aizbildņi, kuriem ir derīga festivāla biļete.
 

FESTIVĀLA BIĻETES 


Lai apmeklētu festivālu, apmeklētājam ir nepieciešama derīga festivāla biļete.
Derīga festivāla biļete ir iegādājama festivāla norises vietā, Jelgavas Kultūras nama kasē vai iepriekšpārdošanā Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā vai interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Biļešu kopēšana un tālākpārdošana ir stingi aizliegta. Risku par biļetes oriģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pats pircējs. Festivālu iespējams apmeklēt ar derīgu festivāla biļeti. Biļete nedrīkst būt ieplēsta vai kā citādi sabojāta.

 

NOTEIKUMI FESTIVĀLA TERITORIJĀ


Ieeja festivāla teritorijā iespējama laikā, kad teritorija ir atvērta apmeklētājiem. Lai iekļūtu un uzturētos festivāla teritorijā, apmeklētājiem jābūt derīgai festivāla biļetei. Ja apmeklētājs vēlas iziet no teritorijas un tās pašas dienas ietvaros atgriezties, tad pie ieejas kontroles ir jāpalūdz īpašs zīmogs, kas tiks uzspiests uz rokas.

Festivāla teritorijā aizliegts:

 1. festivāla teritorijā ir stingri aizliegts kāpt uz skatuves, kāpt aiz norobežotās teritorijas vai doties aiz nožogojuma.
 2. lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);
 3. lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;
 4. veikt komercdarbību festivāla teritorijās, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot, un nesaņemot atļauju, no festivāla organizatoriem;
 5. veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoru;
 6. apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, - iegādāties alkoholu un cigaretes;
 7. ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;
 8. 8)    ienest priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram, ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus utml.).
 9. suņa īpašniekam vai tā turētājam aizliegts ar suni uzturēties Jelgavas pilsētas Pasta salas teritorijā, kur tiek organizēts Ledus skulptūru festivāls; (atsaucoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15-5)

NB! Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus festivāla teritorijas pie apsardzes vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.

 

Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par:

 1. traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā;
 2. personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām – īpaši iesakām festivāla teritorijā neienest un neatstāt dārgas un neaizvietojamas lietas;
 3. festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;
 4. festivāla organizatori neuzņemas atbildību par neizmantotām biļetēm, tās netiks kompensētas;

Festivāla organizatoriem ir tiesības:

 1. bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;
 2. neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu traucēt festivāla norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību;
 3. organizatoram ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus festivāla apmeklētājus.
   

Festivāla apmeklētājiem ir pienākums ievērot visus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar festivāla norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikums, bet ir darīti zināmi festivāla norises laikā. Ja festivāla apmeklētājs neievēro festivāla noteikumus vai jebkurus citus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, organizatoram ir tiesības festivāla apmeklētāju izraidīt no festivāla teritorijas. Līdz ar atrašanos festivāla norises vietā apmeklētājs piekrīt ievērot festivāla noteikumus, kā arī piekrīt, ka fesitvāla norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzībs un autortiesību piemērošanas.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā griezieties pie festivāla darbiniekiem un viņi centīsies Jums palīdzēt.
NB! Organizatori lūdz izmantot atkritumu tvertnes, nepiesārņot teritoriju un saudzēt dabu!
 

OFICIĀLĀ AUTO STĀVVIETA


Autostāvvieta ir izveidota pļavā, tādēļ brauciet uzmanīgi, lai nesabojātu savu automašīnu! Tāpat arī automašīnas būs iespējams atstāt īpaši atzīmētos ceļu posmos gar ietvēm. Lūgums novietot savu automašīnu tikai iezīmētajā teritorijā un, lai pārvietos uz/no Festivāla teritorijas izmantojiet gājēju ceļus!
Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām, tādēļ neatstājiet tās redzamā vietā, kā arī vērtīgas lietas ņemiet sev līdzi!

 

Iegādājies biļeti

Izstrādātājs: SOFTIKOM