Nolikums

1.MĒRĶIS.

 1. Popularizēt sakoptas un skaistas vides nepieciešamību, sākot ar savu dārzu un pagalmu;
 2. Popularizēt Latvijā audzēta stādāmā materiāla priekšrocības;
 3. Iepazīstināt ar iespējām izdaiļot savu apkārtni:
 • dārzu labiekārtošana, amatniecības izstrādājumu pielietojums dārzu iekārtošanā,
 • kvalitatīva stādāmā materiāla iegāde,
 • speciālistu – stādu audzētāju individuālās konsultācijas.

2. NORISES LAIKS UN VIETA

2.1. 2018. gada 12. maijs no 9.00 -17.00, 13. maijs no 9.00-15.00, Jelgavas Pils parks, Pils pagalms, Pils sala.


3. ORGANIZATORS

3.1. JPPI “Kultūra” (turpmāk tekstā Organizators), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.


4. PRETENDENTI DALĪBAI STĀDU DIENĀS 2018

4.1. Stādaudzētavas, zemnieku saimniecības - stādu audzētājas, individuālie stādu audzētāji, sēklu tirgotāji,       
       selekcionāri;
4.2. Augsnes uzlabotāju un kaitēkļu apkarošanas līdzekļu ražotāji un tirgotāji;
4.3. Ainavu projektētāji, dārza inventāra un aprīkojuma ražotāji – tirgotāji;
4.4. Amatnieki - dārzu labiekārtošanas preču izgatavotāji;
4.5. Latvijā ražotu vīnu un pārtikas preču (kas ražotas no dārzā, laukos un mežā augušiem produktiem) ražotāji un 
       tirgotāji; 
4.6. Organizatora pieaicinātie ēdinātāji un izklaides atrakciju nodrošinātāji.
4.7. Par pretendentu dalībai Stādu dienās 2018, kļūst interesents, kurš iesniedzis Dalībnieka pieteikuma anketu elektroniskā formā mājas lapā www.festivali.jelgava.lv organizatora noteiktajā termiņā. (Pieteikumu reģistrācija tiek organizēta līdz 1. aprīlim, vai kamēr ir brīvas tirdzniecības vietas):

4.7.1. lielo stādu tirgotāji (augļu koki, dekoratīvie koki, skuju koki u.tml.), dārza tehnikas, siltumnīcu, dārza mājiņu u.tml. tirgotāji no 2018. gada 20. februāra;
4.7.2. puķu, dārzeņu un mazo dekoratīvo stādu, sēklu,  augsnes uzlabotāju, mazā dārza inventāra u.tml. tirgotāji no 2018. gada 1. marta;
4.7.3. amatnieki un pārtikas preču tirgotāji no 2018. gada 13. marta.


5. DALĪBNIEKI UN DALĪBAS MAKSA

5.1. Par Dalībnieku kļūst pretendents, kurš Iesniegumu reģistrācijas periodā aizpildījis elektronisko pieteikumu Organizatora mājas lapā www.festivali.jelgava.lv, sadaļā Pieteikšanās un saņēmis organizatora rakstisku apstiprinājumu dalībai;
apmaksājis Organizatora izrakstīto rēķinu par dalību pasākumā, rēķinā norādītajā termiņā;
5.2. Dalības maksa:

 • Stādu dienu Dalībniekiem, kuru piedāvājums atbilst 4.1., 4.2. punktos minētajam sortimentam, viens tekošais tirdzniecības vietas metrs par abām pasākuma dienām kopā EUR 20,00;
 • Stādu dienu dalībniekiem, kuru piedāvājums atbilst 4.3., 4.4., 4.5. punktos minētajam sortimentam,viens tekošais tirdzniecības vietas metrs par abām pasākuma dienām kopā EUR 25,00;

5.3. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem viens tekošais tirdzniecības vietas metrs par abām dienā kopā EUR 40,00;

5.4. Dalības maksa Izklaides piepūšamajām atrakcijām EUR 1.60 par vienu kvadrātmetru, par abām pasākuma dienām kopā;
5.5. Visas izmaksas uzrādītas ar PVN 21%;
5.6. Uz visiem dalībniekiem attiecas nosacījums - dalība obligāta abās pasākuma dienās;  
5.7  Norēķināšanās kārtība:

 • Bankas pārskaitījums, apmaksājot JPPI „Kultūra” izrakstītu rēķinu (rēķini tiks izrakstīti aprīļa mēnesī) līdz rēķinā norādītajam datumam. Rēķina apmaksa ir obligāta. Ja dalībnieks nav veicis naudas pārskaitījumu līdz rēķinā norādītajam datumam, viņš zaudē tiesības piedalīties svētkos un rezervēto tirdzniecības vietu;
 • Dalību atsaukt, anulējot rēķinu, iespējams, tikai līdz 20. aprīlim. Atsaukums iesnieguma veidā jāiesūta Organizatoram elektroniski;
 • Neierašanās gadījumā, tirdzniecības maksa netiek atgriezta.

6. DALĪBAS NOTEIKUMI

6.1. Katrs dalībnieks var pretendēt uz 1 vai 2 tirdzniecības vietu moduļiem (lielās kokaudzētavas aicinām izmantot iespēju tirdzniecības vietas laukumu paplašināt dziļumā no gājēju celiņa). Tirdzniecības vietu plāns pieejams ŠEIT, standarta moduļa izmērs 5x5 m;
6.2. Stādu tirgotājiem obligāti izpildāmās prasības:

 • nodrošināt savu tirdzniecības vietu ar ģeotekstila segumu,
 • tirdzniecības vietā jāizveido 1m plata josla no celiņa apmales, kura nosegta ar ģeotekstilu, veidojot 1 m padziļinātu joslu apmeklētāju piekļuvei,
 • Tirdzniecības vietā jābūt izvietotam labi saskatāmam plakātam, banerim vai stendam ar uzņēmuma nosaukumu vai īpašnieka vārdu;

6.3. Ja nepieciešams elektrības pieslēgums – par to jānorāda pieteikuma anketā. Dalībniekam pašam jānodrošina elektrības vadu pagarinātāji līdz elektrības pieslēguma vietai; 
6.5. Tirdzniecības laukumā, tirdzniecības veikšanai nav atļauts izmantot auto transportu. Ja tirdzniecību nav iespējams organizēt bez transporta klātbūtnes tirdzniecības vietā (saldētavas pārtikas preču tirgotājiem), par to jāpaziņo pieteikuma anketā un jāveic saskaņojums ar organizatoru; 
6.6. Tirdzniecības vietas tiek rezervētas/apstiprinātas:

 • tikai reģistrējot iesniegumu;
 • atbilstoši zonējumam pēc piedāvātās produkcijas veida (vēlamais vietas numurs jānorāda pieteikuma anketā ŠEIT;
 • pēc pieejamības, iesniegumu reģistrācijas rindas kārtībā, bet, ievērojot nosacījumu – katras preču sortimenta grupas pirmās trīs reģistrācijas dienās, vairāku pretendentu gadījumā uz vienu tirdzniecības vietu, priekšroka tiks dota ilggadējam konkrētās tirdzniecības vietas lietotājam;

6.7. Dalībnieki tirgotāji uzņemas atbildību par sanitāro, higiēnas un citu obligāto normatīvo aktu noteikumu ievērošanu, kas saistīti ar izbraukuma tirdzniecību tirdzniecības vietā. Par dalībnieku pārkāpumiem, veicot izbraukuma tirdzniecību, Organizators atbildību neuzņemas;
6.8. Organizators ir tiesīgs neapstiprināt dalību kādam interesentam pēc saviem ieskatiem, izvērtējot:

 • tā piedāvātās produkcijas piemērotību pasākuma tēmai;
 • atbilstību nolikumam (tai skaitā, ja pieteikuma veidlapa aizpildīta nepilnīgi); 
 • iepriekšējās sadarbības pieredzi;

6.9. Dalībniekiem aizliegts izmantot savu vietu un reklāmas materiālus politiskajai reklāmai (politisko partiju apvienību, to biedru, personu u.c.), etnisko un reliģisko uzskatu paušanai. Par tādu tiks uzskatīta arī slēptā reklāma, t.i., ja no reklāmas satura jebkādā veidā būs saprotams, ka tā attiecināma, vai saistīta ar kādu politisko partiju, apvienību vai to biedriem, personām;
6.10. Svētku Organizators ir tiesīgs pieprasīt politiskās reklāmas nekavējoties noņemt vai arī to izdarīt saviem spēkiem; 
6.11. Svētku Organizators tiesīgs, nekavējoties liegt Dalībniekam turpmāku dalību pasākumā, ja Dalībnieks neievēro šī nolikuma prasības, to pieprasa kompetentas institūcijas sakarā ar pieļautajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, Dalībnieka rīcība rada kaitējumu trešajām personām, apdraud citu personu mantu, veselību vai dzīvību;
6.12. Dalībnieks atlīdzina Svētku Organizatoram visus izdevumus un zaudējumus, kas radušies viņa vainojamas rīcības dēļ. 


7. NORISE

7.1. Piektdiena, 2018. gada 11. maijs 16.00-20.00 Tirgotāju ierašanās, tirdzniecības vietu ierādīšana un iekārtošana; 
7.2. Sestdiena, 2018. gada 12. maijs

 • 6.00-8.00 Tirgotāju ierašanās, tirdzniecības vietu ierādīšana un iekārtošana, autotransporta novietošana Pasta salā,
 • 9.00-17.00 Darbojas tirdzniecības sektors,
 • 11.00-15.00 Kultūras programma,
 • 17.00-19.00 Tirdzniecības vietu sakārtošana un sortimenta papildināšana;

7.3. Svētdiena, 2018. gada 13. maijs

 • 7.00-8.30 Tirgotāju ierašanās, tirdzniecības vietu sakārtošana, autotransporta novietošana Pasta salā,
 • 9.00-15.00 Darbojas tirdzniecības sektors,
 • 11.00-14.00 Kultūras programma,
 • 15.00-18.00 dalībnieki saviem spēkiem veic tirdzniecības vietu novākšanu un sakopšanu.

 

Kontaktpersona - Santa Sīle, tālr. 63084675, mob. 29295901.

NOLIKUMS

JELGAVAS PILS PARKA PLĀNS

Izstrādātājs: SOFTIKOM