Nolikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ,,Kultūra’’
20. STARRPTAUTISKĀ LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLA JELGAVĀ 2018 
Tirdzniecības kārtības un ieejas maksas 
 

NOLIKUMS

 

Mērķi

 • Popularizēt Jelgavu tūristiem, pilsētas viesiem un pašiem jelgavniekiem kā interesantu, atvērtu pilsētu ar bagātu un pārsteidzošu kultūras pasākumu piedāvājumu;
 • Popularizēt Jelgavas vārdu un mākslas jaunrades procesus.

 

Norises laiks un festivāla teritorija

 • 2018. gada 9.-11. februāris Jelgava, Pasta sala, Čakstes bulvāris, Hercoga Jēkaba laukums.

 

Organizatori

 • Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” (turpmāk tekstā Organizators).

 

Dalībnieki, pieteikšanās

 • Sadarbības partneri (izklaide, sports, reklāma un prezentācija, sponsori, atbalstītāji); 
 • Amatnieki, ražotāji vai individuālie komersanti, kuru piedāvātajā preču sortimentā ir Jelgavu un Latviju prezentējoši pārtikas un nepārtikas izstrādājumi, suvenīri un preces, kas atbilst festivāla tematikai “Sapnis”, un kuri:

                        1) līdz 25. janvārim aizpildījuši elektronisko pieteikumu festivāla mājas lapā Šeit;
                        2) līdz 1. februārim saņēmuši organizatora rakstisku apstiprinājumu dalībai;
                        3) apmaksājuši Organizatora izrakstīto rēķinu par dalību festivālā, rēķinā norādītajā 
                            termiņā;

 • Individuālie komersanti, zemnieku saimniecības – licenzēto mājražojuma alkoholisko dzērienu tirgotāji;
 • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji (izbraukuma kafejnīcas), kuri:

                       1) līdz 19. janvārim aizpildījuši elektronisko pieteikumu festivāla mājas lapā Šeit;
                        2) līdz 26. janvārim saņēmuši organizatora rakstisku apstiprinājumu dalībai;
                        3) apmaksājuši Organizatora izrakstīto rēķinu par dalību festivālā, rēķinā norādītajā 
                            termiņā;

 

Dalības maksa

 • Sadarbības partneriem dalības maksa tiek piemērota pēc JPPI „Kultūra” publisko maksas pakalpojumu izcenojumiem, vai pamatojoties uz savstarpējo vienošanos;
 • Amatniekiem, ražotājiem vai komersantiem tirdzniecības vieta ar pieejamu elektrības pieslēgumu, organizatora nodrošinātā tirdzniecības mājiņā, pie nosacījuma – dalība obligāta visu festivāla darba laiku no 9. līdz 11. februārim – EUR 300.00(t.sk. PVN 21.%) ( EUR 100.00/dienā);
 • Individuālajiem komersantiem, zemnieku saimniecībām tirdzniecības vieta ar pieejamu elektrības pieslēgumu, organizatora nodrošinātā tirdzniecības mājiņā, pie nosacījuma – dalība obligāta visu festivāla darba laiku no 9. līdz 11. februārim – EUR 450.00(t.sk. PVN 21.%) ( EUR 150.00/dienā);
 • Atrakcijām, pie nosacījuma – dalība obligāta visu festivāla darba laiku no 9. -11. februārim – EUR 5.00 par vienu kvadrātmetru/ dienā (t.sk. PVN 21%);
 • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem tirdzniecības vieta (ar aktīvās tirdzniecības laukumu līdz 6x4 m) ar pieejamu elektrības pieslēgumu, pašu nodrošinātās teltīs vai treileros ar galdiem ēdināšanas sektoram pie nosacījuma – dalība obligāta visu festivāla darba laiku no 9. līdz 11. februārim:

                1) ar atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai – EUR 900.00 (t.sk. PVN 21.%) (EUR 300.00/dienā);
                 2) bez atļaujas tirgot alkoholiskos dzērienus – EUR 600.00 (t.sk. PVN 21.%) (EUR 200.00/dienā);

 

 • Mobilajiem bezalkoholisko karsto dzērienu tirgotājiem (smart automašīnas) pie nosacījuma – dalība obligāta visu festivāla darba laiku no 9. līdz 11. februārim:

                   1) bez elektrības pieslēguma nodrošinājuma – EUR 150.00 (t.sk. PVN 21%) ( EUR 50.00/dienā);
                   2) ar elektrības pieslēguma nodrošinājumu – EUR 300.00 (t.sk. PVN 21%) ( EUR 100.00/dienā);

 

 • Ja Organizators kādu iemeslu dēļ nevar nodrošināt tirdzniecības mājiņas ieplānotās  tirdzniecības vietās un apstiprina tirgotāja dalību ar savu tirdzniecības telti:

                    1) Amatniekiem, ražotājiem, individuālajiem komersantiem tirdzniecības vieta ar pieejamu elektrības  pieslēgumu, bez organizatora nodrošinātas tirdzniecības mājiņas, pie nosacījuma – dalība obligāta visu festivāla darba laiku no 9. līdz 11. februārim – EUR 180.00(t.sk. PVN 21.%) ( EUR 60.00/dienā);
                     2) Individuālajiem komersantiem, zemnieku saimniecībām tirdzniecības vieta ar pieejamu elektrības pieslēgumu, bez organizatora nodrošinātas tirdzniecības mājiņas, pie nosacījuma –  dalība obligāta visu festivāla darba laiku no 9. līdz 11. februārim – EUR 270.00 (t.sk. PVN 21.%) ( EUR 90.00/dienā);

 

 

Papildus noteikumi

 • Dalībnieku izvietojumu Festivāla teritorijā nosaka Organizators pēc saviem ieskatiem;
 • Organizators ir tiesīgs atļaut vai aizliegt dalību kādam interesentam, izvērtējot tā piemērotību pasākuma tēmai vai iepriekšējās sadarbības pieredzi;
 • Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums un pārtikas preču tirgotāji atbild par sanitāro, higiēnas normu un visu prasību, normu ievērošanu, kas saistītas ar izbraukuma tirdzniecību norises vietā. Par pārtikas preču tirgotāju pārkāpumiem, veicot izbraukuma tirdzniecību, Organizators  atbildību neuzņemas;
 • Ar Organizatoru saskaņoto komercdarbību veicēji atbild par visu prasību, normu ievērošanu, kas saistītas ar izbraukuma tirdzniecību norises vietā. Par preču tirgotāju pārkāpumiem, veicot izbraukuma tirdzniecību, Organizators atbildību neuzņemas;
 • Izklaides aktivitāšu organizētāji uzņemas pilnu atbildību par tehnisko ierīču atbilstību normatīvajiem aktiem un prasībām, un apmeklētāju drošību, izmantojot šīs ierīces. Par izklaides aktivitāšu organizatoru pārkāpumiem, Organizators atbildību neuzņemas;
 • Festivāls ir ledus mākslas izstāde, tādēļ tā laikā un festivāla teritorijā (Pasta sala, Čakstes bulvāris un Hercoga Jēkaba laukums, kā arī tiem piegulošās ielas, ielu abās pusēs esošie trotuāri, auto stāvvietas u.c., ) nav pieļaujama nekāda publiskā tirdzniecība, izņemot Organizatora pieaicinātos sadarbības partnerus un tirgotājus, kuri reģistrēti kā dalībnieki;
 • Svētku dalībniekiem un apmeklētājiem aizliegts izmantot festivāla norises vietu politiskajai reklāmai.  Par tādu tiks uzskatīta arī slēptā reklāma, t.i., ja no reklāmas satura jebkādā veidā būs saprotams, ka tā attiecināma, vai saistīta ar kādu politisko aktivitāti;
 • Ja kāds no dalībniekiem neievēro punkta 6.5 nosacījumus, svētku organizētāji ir tiesīgi pieprasīt politiskās reklāmas nekavējoties noņemt vai arī to izdarīt saviem spēkiem;
 • 6.9. Dalībnieks atlīdzina Organizatoram visus izdevumus un zaudējumus, kas radušies viņa vainojamas rīcības dēļ.

 

Norise

 • 2018. gada 9. februāris. Teritorija apmeklētājiem atvērta 18:00 – 23:00 
 • 2018. gada 10. februāris. Teritorija apmeklētājiem atvērta 10:00 – 23:00 
 • 2018. gada 11. februāris. Teritorija apmeklētājiem atvērta 10:00 – 22:00

 

Iegādājies biļeti

Izstrādātājs: SOFTIKOM