Noteikumi

LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLA OFICIĀLIE NOTEIKUMI
 

Derīgu biļešu īpašniekiem ir tiesības atrasties festivāla teritorijā, tad, ja tie ievēro festivāla noteikumus. Līdz ar atrašanos festivāla norises vietā apmeklētājs piekrīt ievērot festivāla noteikumus, kā arī piekrīt, ka festivāla norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts, un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas. Festivāla teritorija apmeklētājiem būs atvērta no 2024. gada 2. februāra līdz 4. februārim.

 • Festivāla norises vietā apmeklētāji var tikt pakļauti personas, personisko mantu un dokumentu pārbaudei. Organizatoram ir tiesības neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no tās apmeklētājus, kuru uzvedība var traucēt festivāla norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību. 
 • Ja apmeklētājs vēlas atgriezties teritorijā tajā pašā dienā, tad tas ir iespējams. Dodoties ārpus teritorijas, jāpalūdz kontrolierim uzspiest uz rokas īpašu zīmogu. Bez zīmoga vai jau ar izmantotu biļeti ieeja festivālā būs liegta. Ja apmeklētājs ir bijis festivālā piektdien, bet vēlas atgriezties sestdien, tad jāiegādājas jauna ieejas biļete.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas, ja tos uzrauga vecāki vai pieauguši aizbildņi, kuriem ir derīga festivāla biļete.

 

FESTIVĀLA BIĻETES 

Lai apmeklētu festivālu, apmeklētājam ir nepieciešama derīga festivāla biļete. Derīga festivāla biļete ir iegādājama festivāla norises vietā, Jelgavas Kultūras nama kasē vai iepriekšpārdošanā Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā vai interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Biļešu kopēšana un tālākpārdošana ir stingi aizliegta. Biļešu viltotāji, kā arī tie, kuri iesaistījušies biļešu viltošanā, tiks saukti pie kriminālatbildības. Risku par biļetes oriģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pats pircējs. Festivālu iespējams apmeklēt ar derīgu festivāla biļeti. Biļete nedrīkst būt ieplēsta vai kā citādi sabojāta.

 

NOTEIKUMI FESTIVĀLA TERITORIJĀ

Lai iekļūtu un uzturētos festivāla teritorijā, apmeklētājiem jābūt derīgai festivāla biļetei. Ja apmeklētājs vēlas atgriezties teritorijā tajā pašā dienā, tad tas ir iespējams. Dodoties ārpus teritorijas, jāpalūdz kontrolierim uzspiest uz rokas īpašu zīmogu. Bez zīmoga vai jau ar izmantotu biļeti ieeja festivālā būs liegta. Ja apmeklētājs ir bijis festivālā piektdien, bet vēlas atgriezties sestdien, tad jāiegādājas jauna ieejas biļete.

 1. Iekšējās kārtības noteikumus, saskaņā ar Civillikuma un sabiedrībā vispārpieņemtām uzvedības normām,  nosaka festivāla organizators.
 2. Ieeja festivāla teritorijā iespējama laikā, kad teritorija ir atvērta apmeklētājiem.
 3. Festivāla apmeklētājam ir jāņem vērā organizatora, tā norīkoto personu, t.sk. kārtības uzturētāju norādījumi.
 4. Festivāla teritorijā ir stingri aizliegts kāpt uz skatuves, kāpt aiz norobežotās teritorijas vai doties aiz nožogojuma. Drošības nolūkos nedoties aiz skulptūru nožogojuma.
 5. Festivāla teritorijā  aizliegts lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.).
 6. Festivāla apmeklētāji ir atbildīgi par savām personīgajām mantām.
 7. Bērniem visu festivāla laiku tā norises vietā jāatrodas pieaugušā (vecāka vai aizbildņa) uzraudzībā. Vecāki vai aizbildņi ir personīgi atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem un viņu drošību.
 8. Apmeklētājiem, kas jaunāki par 16 gadiem no 22:00 līdz 06.00 aizliegts uzturēties festivāla teritorijā bez vecāku vai likumīgu aizbildņu uzraudzības.
 9. Festivāla norises vietā kategoriski aizliegts ienest un lietot narkotiskās vielas. Aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, kas iegādāti ārpus festivāla teritorijas. Ja tiek konstatēts, ka pie apmeklētāja atrodas alkoholiskais dzēriens, kas ir iegādāts ārpus festivāla teritorijas, tad organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības pieaicināt kompetento iestādi un to nododot atsavināšanai kompetentai iestādei, bet apmeklētāju izraidīt no festivāla norises vietas.
 10. Festivāla norises vietā kategoriski aizliegts ienest ieročus un sprāgstvielas. Ja iepriekš uzskaitītais tiek konstatēts pie apmeklētāja, organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības pieaicināt kompetento iestādi un to nododot atsavināšanai kompetentai iestādei, bet apmeklētāju izraidīt no pasākuma norises vietas.
 11. Festivāla laikā tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Iegūtie materiāli tiks izmantoti festivāla atspoguļošanai un popularizēšanai organizatora tīmekļa vietnē un sociālos tīklos, kā arī publicitātes materiālu veidošanai nodrošinot sabiedrības informēšanu par organizētajiem pasākumiem sabiedrības interesēs. Gadījumā, ja festivāla apmeklētājs vēlas iebilst, lai viņa fotogrāfija netiktu publicēta internetā, festivāla apmeklētājam par to ir jāinformē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”.
 12. Sabiedrības drošības nolūkos festivāla laikā Jūs varat tikt pakļauts videonovērošanai un personīgo mantu pārbaudei.
 13. Festivāla teritorijā aizliegts veikt nesaskaņotas reklāmas aktivitātes, produktu, preču, informatīvo materiālu izplatīšanu.
 14. Festivāla norises vietā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar festivāla organizatoru.
 15. Festivāla organizators neuzņemas atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā.
 16. Festivāla organizators neuzņemas atbildību par festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Par to pilnu atbildību uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.
 17. Festivāla teritorijā aizliegts veikt profesionālu fotografēšanu un video ierakstīšanu, bez saskaņošanas ar festivāla organizatoru.
 18. Festivāla organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības festivāla norises vietā neielaist personas vai tās izraidīt no festivāla norises vietas, ja festivāla apmeklētāju uzvedība traucē vai varētu traucēt festivāla norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju un/vai organizatoru drošību un veselību, vai arī festivāla apmeklētāji neievēro šos noteikumus vai organizatora norādījumus un rīkojumus.
 19. Festivālā var tikt izmantots spilgts gaismas/LED aprīkojums un stroboskopiskie gaismas efekti, atsevišķās festivāla reizēs iespējams paaugstināts skaņas līmenis.
 20. Atskanot evakuācijas paziņojumam vai aicinājumam evakuēties, atstāt festivāla norises vietu pa tuvāko evakuāciju ceļu sekojot norādēm vai kārtības uzturētāju norādījumiem.
 21. Nekavējoties ziņot festivāla organizatoram, kārtības uzturētājiem par pamanītiem aizdomīgiem priekšmetiem, likumpārkāpumiem un citiem drošības apdraudējumiem.
 22. Festivāla apmeklētājiem ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minēti šajos noteikumos, bet kurus festivāla organizators dara zināmus festivāla norises laikā vai pirms tā.
 23. Bez festivāla organizatora saskaņojuma ir aizliegts veikt bezpilota gaisa kuģa (drona) lidojumu virs festivāla norises vietas vai tās tiešā tuvumā (ne tuvāk kā 100 metru rādiusā).
 24. Suņa īpašniekam vai tā turētājam aizliegts ar suni uzturēties Jelgavas pilsētas Pasta salas teritorijā, kur tiek organizēts Ledus skulptūru festivāls (atsaucoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem).
 25. Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām – īpaši iesakām festivāla teritorijā neienest un neatstāt dārgas un neaizvietojamas lietas.
 26. Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par neizmantotām biļetēm, tās netiks kompensētas.
 27. Festivāla organizatoriem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus.
 28. Organizatoram ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus festivāla apmeklētājus.

NB! Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus festivāla teritorijas pie apsardzes vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.

 

Audiovizuālā un foto fiksācija pasākuma laikā

Informējam, ka festivāla laikā, atbilstoši datu apstrādes prasībām, ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, notikuma fiksēšanai un sabiedrības informēšanas nolūkos var tikt veikta audiovizuālā vai foto fiksācija. Fiksācijas rezultātā iegūtos materiālus plānots izmantot  publicitātes un sabiedrības informēšanas vajadzībām, izplatot informāciju par realizēto pasākumu mūsu interneta vietnēs – Jelgava.lv, kultura.jelgava.lv un festivali.jelgava.lv, preses izdevumos, kā arī veidojot nākošo Ledus skulptūru festivālu reklāmas un citus informatīvus materiālus.

 1. Audiovizuālās un foto fiksācijas rezultātā iegūtie materiāli tiek glabāti līdz brīdim, kad zūd to pielietošanas nepieciešamība.
 2. Festivāla apmeklētājam, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas  noteikumiem, ir tiesības iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt tās gadījumā, ja fiksācijā ir tieši identificējams un pasākuma rīkotājam ir tehniski iespējams dzēst konkrēto apmeklētāju un/vai neizmantot fiksāciju.
 3. Kontaktinformācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra" - kultura@kultura.jelgava.lv+371 630 23 461;
 4. Personas datu apstrādes pārkāpuma gadījumā fiziskai personai ir tiesības  iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Festivāla apmeklētājiem ir pienākums ievērot visus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar festivāla norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumos, bet ir darīti zināmi festivāla norises laikā. Ja festivāla apmeklētājs neievēro festivāla noteikumus vai jebkurus citus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, organizatoram ir tiesības festivāla apmeklētāju izraidīt no festivāla teritorijas. Līdz ar atrašanos festivāla norises vietā apmeklētājs piekrīt ievērot festivāla noteikumus. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā griezieties pie festivāla darbiniekiem un viņi centīsies Jums palīdzēt. Organizatori lūdz izmantot atkritumu tvertnes, nepiesārņot teritoriju un saudzēt dabu!


Noteikumi publiska pasākuma apmeklētājiem

Iegādājies biļeti

Izstrādātājs: SOFTIKOM